Employment and Labour Law

Employment And Labour Law 720X242

Prawo pracy na Malcie

 

Konstytucja Malty z 1974 r. traktuje prawo do pracy jako prawo podstawowe i nakreśla obowiązki państwa zmierzające do jego urzeczywistnienia.  Zatrudnienie podlega ściśle określonym regułom. Podstawowe przepisy znajdują się  w Rozdziale 452 Prawa pracy i stosunków gospodarczych (The Employment and Industrial Relations Act).
 
Dodatkowo, na przestrzeni lat przyjęto wiele przepisów szczegółowych, skierowanych zarówno do sektora publicznego jak i prywatnego, dotyczących bezpieczeństwa pracy, płac minimalnych, godzin pracy, płatnych i bezpłatnych urlopów i wielu innych.  Ponadto, maltańskie prawo pracy regulują branżowe porozumienia zbiorowe, które obowiązują tak samo jak orzeczenia sądów i trybunałów.
 
Przepisy obejmują także pozostałe kwestie związane z zatrudnieniem, takie jak pozwolenia na pracę, licencje na prowadzenie działalności  w charakterze pracodawcy, koncesje, zasady wypłacania wynagrodzeń, potrącania zaliczek na podatek itp. 

Nasze usługi w zakresie zatrudnienia

 

Chetcuti Cauchi oferuje szeroki zakres usług związanych z zatrudnieniem. Specjalizujemy się w rozpoznawaniu, zarządzaniu i redukcji ryzyka występującego na gruncie zatrudniania, zarządzania zasobami ludzkimi, a także bezpieczeństwa pracy. Nasze najwyższej jakości usługi obejmują przygotowanie i negocjacje wzorów umów o pracę i świadczenie usług, regulaminów pracy (m.in. elementów związanych z dyskryminacją, równym traktowaniem w miejscu pracy i bezzasadnym rozwiązaniem umowy ), pomoc i asystę w procesie rekrutacji, usyskanie pozwoleń na pracę, szkolenia kadry menadżerskiej w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi, w tym jego aspektów prawnych i postępowania przed Trybunałem Gospodarczym (Industrial Tribunal) i sądami cywilnymi.
 
Chetcuti Cauchi nabył bogate doświadczenie związane z zatrudnianiem, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych oraz klientów korporacyjnych. Oferujemy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb, niosące wartość dodaną. Nasz Zespół prawa pracy, który może pochwalić się długą listą sukcesów, jest  doskonale zorientowany w krajowym prawie pracy i związaną z nim praktyką.
 
Nasze wysokie standardy pracy (w tym promocja równości na rynku pracy) zostały docenione przez Narodową Komisję ds Promocji Równouprawnienia, która przyznała nam nagrodę Równych Szans FHRD.

Nasze typowe usługi z zakresu prawa pracy 

Klienci zazwyczaj zgłaszają sie do nas o pomoc w sprawach obejmujących m.in.:
 • negocjacje, przygotowanie wzorów i kontrolę umów o pracę dla osób fizycznych i agencji zatrudnienia, układów zbiorowych oraz umów o świadczenie usług przez osoby samozatrudnione;
 • rejestrację pracodawców i składanie wniosków o świadczenie pracy w ramach stosunku pracy; 
 • wdrażanie systemów płacowych zgodnych z zasadami obowiązującymi na Malcie (podobnych do obowiązującego w Wielkiej Brytanii systemu Pay-As-You-Earn);
 • doradztwo w rozwiązywaniu sporów;
 • kontynuację umów w przypadku przekształcenia przedsiębiorstwa;
 • tworzenie regulaminów pracy;
 • tworzenie i testowanie regulaminów bezpieczeństwa;
 • świadczenie usług w zakresie płac i księgowości;
 • aktualizację zmian w prawie pracy;
 • pomoc w uzyskaniu ubezpieczenia związanego z zatrudnieniem (Employment Practice Liability Insurance), które pokrywa ewentualne odszkodowania zasądzone przez sądy lub Trybunał Gospodarczy w wyniku skrag wnoszonych przez pracowników;
 • pozwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt stały, numer PE, a także rejestracje na potrzeby ubezpieczeń społecznych.

Testimonials
Contact Us
Please send me legal and other updates
Key Contacts

Dr Silvana Zammit

Partner

+356 22056423

Related Practice Groups
Related Opportunities